Program podeželja

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvajamo na kmetiji in za katere prejemamo podporo iz programa razvoja podeželja republike slovenije za obdobje 2014 – 2020

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)
  • Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje
  • Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.
Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)
  • Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja
  • Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.
Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)
  • Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
  • Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Spletna stran stran evropske komisije, namenjene EKSRP

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 – ​2020


Program podeželja

Evroppa eu program podeželja